Zachowek dla Barbary ze Sztemberku na dobrach Konopatu 1666 rok

Zachowek dla Barbary ze Sztemberku na dobrach Konopatu 1666 rok. Barbara ze Sztembarku Kostka córka Macieja i Anny z Czapskich, żona Jakuba Oktawiana Konopackiego zmarłego w 13 czerwca 1655 roku. w dokumencie ugody z pasierbem Jerzym Karolem Konopackim  Starostą Wieliskim.

Między Jaśnie wielmożną Jej mością Panią Barbarą ze *Sztemberku Konopacką, niegdyś Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Jakuba Konopackiego Kasztelana Elbińskiego pozostałą małżonką, w przytomności Jegomości Pana Jasińskiego do aktu tego przybranego sobie opiekuna z jednej.

A wielmożnym Jego mością Panem Jerzym Konopackim Starostą Wielizkim, Dworzaninem pokojowym i Pułkownikiem Jego Królewskiej Mości z drugiej strony, stało się pewne w ten sposób postanowienie.

 Jejmość pani Elbińska mając sobie od pomienionego godnej pamięci Jegomości Pana małżonka swego zapisane dożywocie na wszystkich dobrach, które dobra, iż też oprawą, niegdyś godnej pamięci Jej mości Pani Zofii z Solecina Konopackiej, pomienionego Jegomości Pana Kasztelana Elbińskiego pierwszej małżonki, a pomienionego Jegomości Pana Starosty Wielizkiego, i inszych Jegomości, rodzonych Jegomości, matki i inszemi ciężarami dokładane. Tędy z wynalazku i moderacji przyjacielskiej, z prawa swego dożywotniego, do dóbr Konopatu Polskiego i Niemieckiego, Kozłowa i Skarszew, ściągającego się ze wszystkimi do tychże dóbr przynależnościami i z inwentarzem oddzielnie specyfikowanym, osobiście Jegomości Pana Starosty Wieliskiego ustępuję, intromisję dopuszczam, i w spokojnej posesji zachować obliguje się. A sama i z Jego mością Panem Stanisławem Konopackim, z pomienionego godnej pamięci Jegomości Pana Kasztelana *Elbińskiego spłodzonym synem swoim (nie na czas przejęcia  prawu Jegomości postawa dobrego ojca) na Drozdowie i *Suchostrzygach, tak, jako te dwie majętności w sobie zawarte są, ze wszystkimi ogólnymi do nich przynależnościami i inwentarzem oddzielnie spisanym, przy tymże dożywociu swoim zostaje i sumę trzech tysięcy złotych polskich, prostym długiem sobie od nieboszczyka godnej pamięci  Jegomości Pana małżonka swego, na majętności Rynkowskiej zapisanych wcale zachowuję.

A że majętność drozdowska nie ma łęgów ani kapustników, tak, iż poddani z Drozdowa na łęgu konopackim swoje ogrody i łąki z dawna wydzielone mieli. Do folwarku też drozdowskiego z tegoż łęgu konopackiego siana i kapusty według potrzeby dodawano. Tędy przy tychże łąkach i ogrodach poddanych drozdowskich, Jegomość Pan Starosta zachować obiecuje, a do folwarku drozdowskiego ogród i morgów 13 od granic, na których by siana sprzątano naznacza i wolnego warzenia piwa w browarze konopackim, mełcia zboża w młynach Konopackich, do swojej tylko potrzeby i tarcia dylów do budynków drozdowskich, młynarzowemu nic nie derągując prawu i dawnemu zwyczajowi. Jejmości Pani Elbińskiej pozwala, także i miodu ze wszystkich borów, od wszystkich barci konopackich, drozdowskich i skarszewskich czwartą część według podziału, jako najsłuszniejszego.

Powinna też będąc Jejmość Pani Elbińska wszystkie obciążenia w ten nagły czas, z tych pomienionych majętności ponosić i zastępować także i Kościołowi przysierskiemu tacę oddawać i na to wszystko kwity odbierać. Waruje też sobie Jejmość Pani Elbińska, na wypadek, jako strzeż Boże, ogień piorunowy i powiesny bez zlania przychodzący, powietrza dla ludzi na bydło żołnierza i nieprzyjaciela Koronnego wichry gwałtowne i grady, aby w przypadku któregokolwiek z nich słuszny tego powód był z sukcesorami Jejmości. A Jegomość Pan Starosta, jako sam za się, tak i za Jegomościów Panów rodzonych swoich specjalną Jejmości Pani Elbińskiej zapisuje uwagą, iż Jejmość Panią Elbińską w spokojnej posesyi dóbr pomienionych, aż do ostatniego kresu żywota zachowa, i od wszystkich przeszkód sądowych i pozwów bronić i pokonywać obowiązuje się.  

Ten tędy kontrakt obiedwie strony zapisują się sobie stosować i wypełnić sobie samym nawzajem. I przeciwnie, wraz ze swoimi spadkobiercami z, i na wszystkich swoich dobrach, tak w całości jak w części stosować i wypełniać pod zakładem dziesięciu tysięcy. Który to zakład oraz dla nie dopełnienia jakiejś rzeczy głównej z powyższych, która powinna być dopełniona, strona będąca pozwaną przez inną stronę, wypełniając powyższe do każdego sądu czy też urzędu na ziemiach pruskich, odtąd za pośrednictwem wszelkiego zeznania, co do odstąpienia z jakiegokolwiek swego własnego sądu, w pierwszym terminie pozwu jak gdyby rozstrzygającym, stawać, okazywać posłuszeństwo prawu, odpowiadać a także znosić wszystko, co zasądzono. Nie unikając powyższych z pomocą żadnych odroczeń, odwołań i tego, co im towarzyszy, a także jakichkolwiek innych wybiegów prawa. Lecz jakby zupełnie wyrzekając się ich, pod groźbą całkowitego i zupełnego przegrania sprawy swojej i swych spadkobierców, podczas gdy żaden zarzut procesowy nie stoi na przeszkodzie.

Co podpisem rąk swych umacniają.

Działo się i dano w Konopacie, dnia 12 marca Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiątego szóstego.

Barbara ze Stemberku Konopacka Kasztelanka Elbińska

Jakub Jasiński, jako opiekun

Jerzy Konopacki Starosta Wielizki

Fabian Kawieczyński, jako świadek mpp

1666

Zachowek dla Barbary ze Sztemberku na dobrach Konopatu 1666 rok 1  Zachowek dla Barbary ze Sztemberku na dobrach Konopatu 1666 rok 2

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Drozdowo - Polski Konopat - Suchostrzygi - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Drozdowo – Polski Konopat – Suchostrzygi – Województwo Pomorskie

Sztemberk – Stążki w województwie pomorskim, powiat sztumski, gmina Mikołajki Pomorskie.

Suchostrzygi – w języku kaszubskim Sëchostrzëgé, w niemieckim Lunau. Kiedyś wieś kociewska która 1 lipca 1952 roku stała się częścią osiedlową Tczewa. 

Elbińskiej – Elbląskiej – z łaciny Elbinga, Elbingus, z niemieckiego Elbing, z pruskiej mowy Elbings, z kaszubskiej Jelbiąg lub Elbiąg.

podziel się:
Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *