Kronika dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI

Kronika dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI – Synteza powstała w oparciu o „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” czyli „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat”. W oryginale pisanym łaciną to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na zlecenie małżeństwa wielmożnych Kruszyńskich, Waleriana oraz Teresy z domu Konopackiej. Niniejszy kalendarz przedstawia zestawienia z XVI wieku. Zarówno kolejne stulecia jak i fakty znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumentacji jaka zawarta jest w serwisie Historia Szlachecka. Sumariusz Historyczny Polskiego Konopatu w XV wieku opisany tutaj. 

[timeline_wp id=”16392″]

 

Roku Pańskiego 1503 dnia 15 sierpnia Jan de Konopath dostaje zgodę króla na wybudowanie jazu do połowu ryb na rzece Wda na Wyrwie należącej do Polskiego Konopatu, znajdującej się przy granicy z powiatem świeckim.

Roku Pańskiego 1531 wtorek po święcie Przenajświętszej Trójcy, w Krakowie. Pismo komisji powołanej przez najjaśniejszego króla Polski Zygmunta, wydane w celu wytyczenia granic między dziedzicznymi dobrami Konopat, z tym, co do nich przynależy, i Poledzińskim Dworem, jaśnie wielmożnego Jerzego z Konopatu, Wojewody Pomorskiego i Starosty Krakowskiego – z jednej strony, oraz dobrami królewskimi należącymi do zamku w Świeciu – z drugiej strony.

Roku Pańskiego 1546 dnia 16 listopada, „…ja Jerzy z Konopatu Kasztelan Gdański, odstępuję i porozdawam braciom moim szlachetnym i nazywanym Panom Rafałowi i Łukaszowi z Konopatu część moje praw własności. Która po śmierci naszego Pana ojca świętej pamięci w dobrach i wsiach, młynach jest mianowana Konopat z folwarkami i wsią, Polednem i Poledzińskim dworem, Skarszewami, Cieleszyńskim młynkiem, albo Biechowskim młynem i Launowem na pomorzu w świeckim i czerskim powiecie leżące.”

Roku Pańskiego 1564 dnia siódmego maja w Malborku przed konwentem ziem pruskich zawarto porozumienie, między szlachetnym i urodzonym Rafałem z Konopatu, kasztelanem elbląskim, odwołującym się, z jednej strony, a także szlachetnym Marcinem Bagniewskim, przeciwko któremu wniesiono apelację, z drugiej strony, przy sposobności sporu o granice między dobrami Drozdowo z jednej, a Konopatem i folwarkiem Poledno z drugiej strony, rozstrzygnięcie czyniące zadość wraz z założoną apelacją.

Roku Pańskiego 1565 dnia 26 października w Wilnie. Między urodzonym Rafałem z Konopatu, kasztelanem elbląskim, odwołującym się – z jednej, oraz szlachetnym Marcinem Bagniewskim, z drugiej strony, z tytułu sporów między dobrami: Drozdowo, Konopat i Poledno, postanowienie Świętego Królewskiego Majestatu uznania wcześniejszych orzeczeń tak sądu ziemskiego w Świeciu, jak asesorów ziem pruskich.

Roku Pańskiego 1581 w pierwszy wtorek po Niedzieli Miłosierdzia między wielmożnymi: Jerzym, Janem, Maciejem, Rafałem, Krzysztofem, Stanisławem, synami niegdyś jaśnie wielmożnego Jerzego Konopackiego, kasztelana chełmińskiego, oraz jego córkami z jednej, ponadto Achacym, Jerzym, Fabianem, Łukaszem, niegdyś wielmożnego Łukasza Konopackiego synami i córkami jego, względem dóbr Konopat oraz Mirakowo, odpis zgody co do podziału majątku.

Roku Pańskiego 1583 w wigilię Świętego Michała urodzeni Maciej i Stanisław Konopaccy, dzielą między sobą dobra Konopat wraz z przynależnościami, ponadto wieś Skarszewo i inne.

 Roku Pańskiego 1584 dnia 10 września, Maciej Wałdowski wobec urodzonego Jana Konopackiego winny niestawiennictwa na rozprawie sądowej dotyczącej wsi Drozdowo.

Roku Pańskiego 1586 dnia 28 czerwca w Tucholi. Wysłano pismo odwołania założonego u urodzonych asesorów z tytułu niewykonania pomiaru jedenastu i pół łanu w dobrach wsi Drozdowo, ze strony urodzonego Jana Konopackiego przeciw szlachetnemu Maciejowi Kozłowskiemu.

Roku Pańskiego 1591 dnia 15 marca, intercyza czy też umowa z aktu w mieście Nowe, między wielce znakomitym wielebnym Janem Konopackim, kanonikiem chełmińskim, dziedzicem dóbr wsi Cieleszyn z jednej, oraz urodzonym Samuelem Konarskim, także dziedzicem dóbr wsi Drozdowo z drugiej strony, z tytułu zamiany uprzednio wspomnianych dóbr.

Roku Pańskiego 1592 dnia 5 lutego  pismo dotyczące pozwu, wydane dla komisji odnośnie granic królewskich dóbr wsi Przechowo oraz dóbr dziedzicznych Drozdowo.

Tego samego roku, dnia trzeciego czerwca, wobec sądu miejskiego Świecia. Urodzony Samuel Konarski, chorąży pomorski, dobra wsi Kozłowo i swoje działy w Drozdowie urodzonemu Janowi Konopackiemu, kanonikowi chełmińskiemu, na zawsze wpisuje i zrzeka się, a przeciwnie wielebny Jan Konopacki, kanonik chełmiński, całą i nieuszczuploną wieś swoją Wielki Cieleszyn w powiecie świeckim, wraz z dodatkiem ośmiu tysięcy złotych polskich, temuż urodzonemu Samuelowi Konarskiemu, chorążemu pomorskiemu, na sposób zamiany zarazem daje, darowuje, wpisuje i zrzeka się. Dopuszczają też sobie nawzajem i z obu stron wprowadzenie w te same dobra.

Tego samego roku, w najbliższe święto świętego Jana Chrzciciela orzeczenie komisarskie wraz z odwołaniem w sporach istniejących odnośnie granic w równinnym i bagnistym miejscu pomiędzy dziedziczną wsią Drozdowo wielebnego Jana Konopackiego, prepozyta grodzieńskiego oraz kanonika chełmińskiego, powoda, z jednej strony, oraz wsią Przechowo, tenuty urodzonego Jana Kostki, starosty świeckiego, pozwanego, z drugiej strony.

Tego samego roku, w czwartek po święcie świętego Marcina biskupa i wyznawcy, wyrok odwołania odnośnie sporów między dobrami wsi Drozdowo wielebnego pana Jana Konopackiego, prepozyta grodzieńskiego i kanonika kościoła katedralnego chełmińskiego, powoda, z jednej strony, oraz Przechowem, należącym do zamku w Świeciu, tenuty urodzonej Zofii z  Fulsztyna Herbutówny, żony niegdyś urodzonego Jana Kostki, wojewodzica sandomierskiego i starosty świeckiego, pozostałej wdowy.

Roku Pańskiego 1593 dnia 13 czerwca Komisja królewska w sprawie wyznaczenia granic pomiędzy wsią Dworzysko oraz dziedzicznymi dobrami Drozdowo.

Roku Pańskiego 1599 dnia 27 kwietnia, w Warszawie. Pismo komisji Świętego Królewskiego Majestatu wniesione dla rozpoznania sporów granicznych między dobrami Drozdowo oraz miastem Świecie.

Tego samego roku, w ostatni wtorek przed świętem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela orzeczenie komisji wraz z odwołaniem w miejscu sporów dóbr wsi Drozdowa oraz miasta Świecie między dostojnymi burmistrzami i rajcami a także całą społecznością Świecia z jednej strony, oraz czcigodnym Janem Konopackim, kanonikiem chełmińskim, dziedzicem dóbr wsi Drozdowa, z drugiej strony, z tytułu sporu granicznego.

Pozostałe okresy : 

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVIII

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XIX

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XX

Historia Polskiego Konopatu czasem i sumariuszami pisana