Kronika dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII

Kronika dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII. Przyczynkiem do poniższego jest „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat” w oryginale „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” . Dokumenty sporządzone przez skrybów łaciną. Jest to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na zlecenie małżeństwa wielmożnych Kruszyńskich, Waleriana oraz Teresy z domu Konopackiej. Niniejszy kalendarz przedstawia zestawienia z XVI wieku. Zarówno kolejne stulecia jak i fakty znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumentacji jaka zawarta jest w serwisie Historia Szlachecka. Poniższy jest sukcesywnie uzupełniany o kolejne daty wraz z odkrywaniem dokumentacji.

[timeline_wp id=”16397″]

 

Roku Pańskiego 1600 dnia 6 kwietnia, pismo dotyczące pozwu wielmożnych komisarzy, wydane dla miejsca sporów dóbr Drozdowa i gruntu miejskiego Świecia.

W tym samym roku, dnia 29 kwietnia, końcowe orzeczenie komisji w miejscu sporów dóbr Drozdowa i miasta Świecie między wielebnym Janem z Konopatu, kanonikiem chełmińskim, powodem, oraz sławetnymi: burmistrzem, rajcami i całą społecznością naszego miasta Świecie, pozwanymi z tytułu sporów granicznych między dziedzicznymi dobrami tegoż powoda Drozdowo, z jednej strony, oraz dziedzicznymi dobrami miejskimi tegoż miasta, z drugiej strony.

W tym samym roku,  w ostatni poniedziałek przed świętem świętej Pryski, dziewicy, w Warszawie, orzeczenie komisji Świętego Królewskiego Majestatu między wielebnym Janem z Konopatu, kanonikiem chełmińskim, powodem, oraz sławetnymi: burmistrzem, rajcami i całą społecznością naszego miasta Świecia, jako pozwanymi, z tytułu sporów granicznych między dobrami Drozdowo z jednej, oraz dobrami miejskimi tegoż miasta, z drugiej strony.

Roku Pańskiego 1601 dnia 16 sierpnia dochodzi do podziału majątkowego po zmarłym Wielmożnym Janie Kanoniku Chełmińskim. W jego wyniku Ichmościom Panu Maciejowi Podkomorzemu i Stanisławowi […] nierozerwalną w tym majętność Konopat, Skarszewo, Drozdowo, Kozłowo i półtora włoki w Biechowie […] ustąpiliśmy, cedujemy i ostawiamy na wieczne czasy, nią sobie tam ani potomkom nie zostawiając względem, którego ustąpienia i cedowania.

Roku Pańskiego 1606 pierwszy czwartek po niedzieli Zielonych Świątek, wobec akt ławniczych miasta Grudziądza, urodzony Stanisław z Konopatu, syn wielmożnego niegdyś Jerzego Konopackiego, kasztelana chełmińskiego, wszystkie i poszczególne swe dobra dziedziczne, prawem naturalnego dziedziczenia przeszłe na niego jako potwierdzającego z powodu śmierci niegdyś wielce znakomitego wielebnego Jana Konopackiego, kanonika katedralnego chełmińskiego, jego rodzonego brata. Mianowicie Konopat, Drozdowo, Kozłowo oraz inne, jaśnie wielmożnemu Maciejowi Konopackiemu, wojewodzie chełmińskiemu, za sumę trzynastu tysięcy złotych pruskich, już od teraz pobraną, daje, darowuje, sprzedaje i zrzeka się.

Roku Pańskiego 1607 dnia 15 czerwca Król Zygmunt III Waza wystawia przywilej potwierdzający fundację wsi Kozłowo wobec czynienia starań o prawa miejskie przez Macieja z Konopatu Wojewodę Chełmińskiego i Starostę Grudziądzkiego.

Roku Pańskiego 1619 dnia 1 maja z aktu w Warszawie. Urodzony Jan Konopacki, dworzanin Świętego Królewskiego Majestatu, syn niegdyś jaśnie wielmożnego Macieja Konopackiego, wojewody chełmińskiego, z dóbr wsi Drozdowo, Kozłowo, etc. zgodnie z intencją postanowienia rzeczonego niegdyś jaśnie wielmożnego wojewody chełmińskiego, urodzonemu Jakubowi Konopackiemu, bratu swemu rodzonemu ustępuje i odstępuje.

Tego samego roku, w ostatni poniedziałek przez uroczystymi świętami Narodzenia Chrystusa Pana, na dworze warszawskim. Urodzony Jakub Oktawian Konopacki, syn niegdyś jaśnie wielmożnego Macieja Konopackiego, wojewody chełmińskiego, dobra czy też działy w Konopacie w kwocie pięciu tysięcy złotych polskich, na sposób dzierżawy wielebnemu Andrzejowi Konopackiemu, kanonikowi chełmińskiemu na przeciąg pięciu lat zastawia, obciąża hipoteką oraz przekazuje w posiadanie.

Roku Pańskiego 1636 tego samego roku, w pierwszą sobotę po święcie Rozesłania Świętych Apostołów, w grodzie radomskim. Przewielebny w Chrystusie ojciec Jan Karol Konopacki, stały administrator opactwa wąchockiego, swoje pisemne potwierdzenie względem dóbr dziedzicznych Konopat, Drozdowo, Kozłowo etc.: znajdujących się w województwie pomorskim i powiecie świeckim, w myśl rozporządzenia niegdyś jaśnie wielmożnego Macieja Konopackiego, wojewody chełmińskiego, dokonanego na rzecz jego synów i podpisanego ręką przewielebnego potwierdzającego, z aktu w Warszawie, w roku 1619, dnia 1 maja, dokonanego dla urodzonego Jakuba Oktawiana Konopackiego, jego rodzonego brata i jego spadkobierców – uznaje, potwierdza i zatwierdza.

Roku Pańskiego 1644 w święto Świętego Marcina, odpis przywileju dóbr wsi Kozłowa.

Roku Pańskiego 1648 w święto Świętego Marcina, Jakub Oktawian osadza na Skarszewie gburów niemieckich dając im przywileje na 40 lat.

Roku Pańskiego 1652 dnia 30 maja skwitowanie z tenuty Konopatu.

Roku Pańskiego 1655 dnia 10 lipca spisano inwentarz wszystkich i poszczególnych rzeczy w Konopacie.

Roku Pańskiego 1660 dnia 23 czerwca kontrakt między wielmożnym Jegomościom Panem Jakubem Oktawianem na Konopacie Konopackim Kasztelanem Elbińskim Ziem Pruskich i Wielmożną Jego mością panią Barbarą ze Stemberku Konopacką Kasztelanka Elbińską, Podskarbiną Ziem Pruskich a między sławetnym Panem Piotrem Bekierem, mieszczaninem i kupcem Świeckim z drugiej strony…w sprawie dzierżawy boru konopackiego.

Roku Pańskiego 1660  dnia 23 czerwca umowa dzierżawy wobec Piotra Bekiera mieszczanina i kupca Świeckiego na okres pięciu lat do wyrębu drewna na swoją potrzebę.

Roku Pańskiego 1666 dnia 11 marca, z aktu w Konopacie, umowa zastawu między wielmożnym Jerzym Konopackim, starostą wielickim z jednej, oraz jaśnie wielmożną Magdaleną z Konopatu, żoną niegdyś jaśnie wielmożnego Wincentego Gosiewskiego, skarbnika wielkiego litewskiego, z drugiej strony, odnośnie zniesienia różnych ciężarów, spoczywających w i na dobrach Konopat, Drozdowo, Skarszewy oraz innych.

Roku Pańskiego 1666 dnia 12 marca w Konopacie. Zgoda co do dożywocia między jaśnie wielmożną Barbarą ze Sztemberku Konopacką, żoną niegdyś jaśnie wielmożnego Jakuba Konopackiego, kasztelana elbląskiego, pozostałą wdową z jednej strony, oraz wielmożnym Jerzym Konopackim, starostą wielickim, z drugiej strony. Za jej pośrednictwem ta sama jaśnie wielmożna kasztelanowa elbląska ustępuje i odstępuje z tego samego dożywocia na dobrach Konopat Polski i Niemiecki, Kozłowa i Skarszew, wpisanego na osobę wielmożnego Jerzego Konopackiego, starosty wielickiego.

Tego samego roku, dnia 11 maja, wobec sądu miejskiego ławniczego w Świeciu jaśnie wielmożna Barbara ze Sztemberku Kostczanka, prawowita żona niegdyś jaśnie wielmożnego Jakuba Oktawiana Konopackiego, kasztelana elbląskiego, mocą prawa dożywocia wprowadzona w dobra wsi Drozdowo.

Tegoż roku, nazajutrz po święcie świętego Jana Chrzciciela, z aktu w Konopacie, inwentarz tychże dóbr wsi Drozdowa, tak w budynkach, jak pozostałym majątku.

Tego samego roku, nazajutrz po święcie świętego Jana Chrzciciela z aktu w Konopacie, inwentarz tychże dóbr zwanych Konopat Polski, w budynkach oraz pozostałym majątku, na nowo spisany.

Roku Pańskiego 1668 dnia 4 grudnia z aktu w Drozdowie, uczciwy Tomasz Heyza, potwierdza do zapłaty Jaśnie Wielmożnemu Konopackiemu dług sumy osiemdziesięciu dwóch złotych i dwudziestu czterech groszy.

Roku Pańskiego 1670 Tegoż roku, dnia 2 lipca, z aktu w Konopacie, intercyza czy też umowa między Wielmożnym Jerzym Konopackim, Starostą Wielickim z jednej strony, oraz Wielmożną Teresą z Konopatu, Starościną Grudziądzką, z drugiej strony, odnośnie tenuty dóbr: Konopat, Kozłowo, Skarszewy i innych.

Roku Pańskiego 1681 w sam dzień święta świętego Jana Chrzciciela, z aktu w Bystrzu urodzony Strzyczkowski wielmożnego Stanisława Konopackiego, kasztelanica elbląskiego, kwituje z pierwotnej sumy tysiąca pięciuset złotych pruskich na dobrach Drozdowo, potwierdzonej w aktach grodzkich kowalewskich.

Roku Pańskiego 1683 w dniu świętego Jana Chrzciciela w Rynkówce, umowa między wielmożnym Stanisławem Aleksandrem Konopackim, Kasztelanicem Gdańskim z jednej a urodzonym Marcinem Czapskim, z drugiej strony, odnośnie sumy dwóch tysięcy siedmiuset złotych pruskich pożyczki umieszczonej na dobrach wsi Drozdowo.

Tego samego roku, dnia 3 maja, umowa zastawu odnośnie dóbr Drozdowa, na sumę trzech tysięcy złotych pruskich, między wielmożnym Stanisławem Konopackim, kasztelanicem elbląskim z jednej, i urodzonym Pawłem Białobłockim, pisarzem ziemskim województwa pomorskiego – z drugiej strony.

Tego samego roku, dnia 6 czerwca, między wielmożnym Stanisławem Aleksandrem Konopackim, miecznikiem ziem pruskich z jednej, i urodzonym Marcinem Czapskim – z drugiej strony, umowa zastawu dóbr Drozdowa w województwie pomorskim i powiecie świeckim, na sumę pięciu tysięcy złotych pruskich

Roku Pańskiego 1686 w ostatni poniedziałek przed świętem Świętej Małgorzaty, dziewicy i męczennicy, w grodzie skarszewskim, wielmożni Szujscy wprowadzeni w dobra wsi Kozłowo i Drozdowo.

W tym samym roku, w pierwszy piątek po święcie Rozesłania Świętych Apostołów, na dworze królewskim w Warszawie. Urodzony Andrzej Jacenty w imieniu wielmożnego Konstantyna Jana, hrabiego Szujskiego oraz urodzonych: Pauli i Benedykty, córek, składa oświadczenie i protestuje z tytułu gwałtownego wypędzenia z dóbr Kozłowo i Drozdowo, przeciw urodzonemu … czy też drugiego nazwiska Łyskowskiemu, zarządcy dóbr Konopat, dopuszczającemu się powyższej przemocy z rozkazu i polecenia wielmożnego Stanisława Konopackiego, kasztelanica elbląskiego.

Roku Pańskiego 1689 proboszcz z Przysierska kwituje z dziesięciny jaśnie wielmożnych posiadaczy Konopackich i Drozdowskich.

Tego samego roku, nazajutrz po święcie świętej Małgorzaty Dziewicy, oględziny pozasądowe granic między Konopatem a Drozdowem wraz z przeprowadzonym ich badaniem

Roku Pańskiego 1689 dnia 19 grudnia, z akt w Malborku. Urodzony Stanisław Konopacki, podkomorzy pomorski, zapisuje sumę pięciu tysięcy złotych pruskich, potwierdzoną pewną umową zastawu dnia 16 czerwca 1685 roku, z aktu spisanego w Rynkówce, urodzonemu Marcinowi Czapskiemu, w i na dobrach Drozdowo, zmniejszoną ostatecznie w bieżącym roku do sumy czterech tysięcy pięciuset złotych, w celu umieszczenia na pewien czas na tychże dobrach Drozdowo.

Roku Pańskiego 1690 dnia dnia ósmego lipca, z aktu w Konopacie, między urodzonymi: Marcinem i Teresą z Gocławskich Czapskimi, małżonkami z jednej strony, oraz wielmożnym Stanisławem Aleksandrem Konopackim, podkomorzym pomorskim oraz Barbarą z Kryszpinów, małżonkami z drugiej strony, umowa względem tenuty dóbr Drozdowa.

Tego samego roku, dnia 24 lipca w Sztumie. Urodzony Marcin Czapski, kwituje wielmożnego Stanisława Konopackiego, podkomorzego pomorskiego z sumy trzystu sześćdziesięciu złotych na rachunek czterystu złotych, pochodzący z tenuty dóbr Drozdowa.

Roku Pańskiego 1697 dnia 25 czerwca z aktu w Konopacie, intercyza czy też umowa zastawu między wielmożnymi: Stanisławem, podkomorzym pomorskim, dziedzicem dóbr Drozdowa i innych, ponadto Barbarą z Kryszpin Kierszeyszteynówną, dożywotnią panią rzeczonych dóbr, małżonkami Konopackimi z jednej, oraz wielce znakomitym wielebnym Jakubem Ignacym Cybonim, prepozytem i dziekanem chełmińskim, przełożonym domu chełmińskiego Zgromadzenia Misjonarzy, a także całym domem tegoż Zgromadzenia, z drugiej strony, względem dóbr Konopat Niemiecki oraz Drozdowo, położonych i leżących w województwie chełmińskim i powiecie świeckim, na sumę ośmiu tysięcy stu złotych pruskich.

Roku Pańskiego 1698 dnia 7 marca Stanisław Aleksander na Konopatach Konopacki Podkomorzy Pomorski puszcza w dzierżawę młyn w Kozłowie Marcinowi Detelkau i Barbarze Zangen.

Roku Pańskiego 1699 dnia 25 czerwca, Konopaccy małżonkowie zaciągnąwszy summy dwudziestu tysięcy i pięciu tymfów od Państwa Baranowskich na dobra swoje Konopat, Konopat Niemiecki, Drozdowo, Kozłowo, Skarszewo w województwie pomorskim w powiecie świeckim leżące, ze wszystkimi tych dóbr przynależnościami biorą te w zastaw.

Roku Pańskiego 1699 dnia 8 października, Zofia z Wąglikowskich Baranowska likwiduje swoje aktywa na Czaplach za sprawą spłaty długu przez Stanisława Aleksandra Konopackiego.

Pozostałe okresy : 

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XVI

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XIX

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XX

Historia Polskiego Konopatu czasem i sumariuszami pisana