Konopacki sprzedaje Sadlinki Kickiemu 1690 roku

Konopacki sprzedaje Sadlinki Kickiemu 1690 roku. Adam Tomasz Kicki kupuje majątek Sadlinki, Jankowiczki oraz karczmę nad Rzeką Osa pod Jabłonowem. 23 sierpnia 1649 roku w Rynkówce została spisana umowa ślubna między Jakubem Oktawianem Konopackim, kasztelanem elbląskim, ojcem z jednej strony a Gabrielem Ferdynandem Szczepańskim, starostą grudziądzkim, z drugiej strony. Jakub Oktawian obiecał córce posag w wysokości 6000 zł oraz  3000 zł w złocie, srebrze i klejnotach, pozostałe 6000 zapisane na dobrach Konopackiego w formie długu. Szczepański natomiast zobowiązał się zapisać dożywocie na połowie swych dóbr dziedzicznych, tj. Szczepankach, Jankowicach, Kuligach, Sadlinkach, Kitnowiczach, Borówku i Dombrównie w wysokości 6000 zł i asekurował je na Kręgu w powiecie tczewskim. Sadlinki zostały przejęte przez Jerzego Konopackiego w roku 1582 jako zastaw od wuja Krzysztofa Kostki. W 1680 roku Konopacki zawarł umowę z Trzcińskim, który trzymał  Sadlinki od 1653 r. wraz z pozostałymi wymienionym w kontrakcie włościami, w zastawie od męża Teresy Konopackiej Gabriela Ferdynanda Szczepańskiego. W 1690 roku zmarła siostra Stanisława, Teresa starościna grudziądzka, trzymane przez nią posiadłości min. Sadlinki, Jankowiczki, karczma przy rzece Osie w pobliżu Jabłonowa zostały przejęte przez jej brata, Jerzego Konopackiego. W roku 1690 po śmierci swojej siostry Teresy Szczepańskiej z Konopackich,  sprzedaje on przejętą majętność Adamowi Tomaszowi Kickiemu i o tym traktuje poniższy dokument historyczny.

Między wielmożnym Jegomościem Panem Stanisławem na Konopacie Konopackim, podkomorzym pomorskim, dóbr Sadlinki i karczmy przy Osie Jabłonowski zostający, także Jankowiczek w dowolny sposób posiadaczem z jednej a Ichmością Panem Adamem Tomaszem Kickim, pisarzem grodzkim województwa Chełmińskiego z drugiej strony pewne i nieodmienne stanęło postanowienie, w ten sposób poniżej opisany.

Iż wielmożny Pan Podkomorzy pomorski, pomienione dobra swoje Sadlinki i Jankowiczki rzeczone, także karczmę pod Jabłonowem około rzeki Ossa leżącą w województwie chełmińskim, a ziemi michałowskiej sobie naturalnym prawem dziedziczenia po świętej pamięci Jejmości Pani Teresie z Konopatu Szczepański, starościnie grudziądzkiej, siostrze swojej rodzonej nagle zmarłej służące i przypadłe ze wszystkiemi dóbr tych przynależnościami, rolami łąkami, borami, lasami, rzekami, sadzawkami, budynkami i wszystkiemi generalnie i konkretnie pożytkami, nie dla siebie ani sukcesorów swoich zostawiając ani excypujac Jegomości panu Adamowi Tomaszowi Kickiemu, pisarzowi grodzkiemu województwa chełmińskiego z tym samym prawem, które posiadali i które posiedli wiecznymi czasy puszcza i porozdaje. I całkowicie zgodnie z własnym prawem, w tym samym majątku wyżej wymienionym, nominowanym nie tylko do obecnego kontraktu, ale w aktach grodzkich kowalewskich województwa chełmińskiego z faktycznych danych niniejszej umowy w ciągu sześciu tygodni, w dzień dwudziestego miesiąca października roku niniejszego, powyższych ustaleń dopełnić niniejszym kontraktem zobowiązuje się. Na którym terminie to, co zawarte w tym akcie zaraz Jegomość swoje ustępować prawa powinien, zrzec się praw własnych w tymże majątku, zobowiązać stawić się powinien będzie, a to za sumę ośmiu tysięcy złotych monety srebrny w Prusiech idącej, którą sumę Jegomości Pan pisarz takim wypłaca sposobem naprzód. Ponieważ na tychże dobrach zostaje się i jest zapisany, kościołowi jabłonowskiemu dług pewny przez niegdyś Jejmości Panią Elżbietę Konojadzką wobec akt ławniczych radziejowskich, w dzień dwudziestego drugiego, miesiąca czerwca roku 1623, to jest pięćset pięćdziesiąt złotych monety pruskiej, tedy ta summa, jako i te osiem tysięcy złotych wzwyż mianowanych wchodzi tak z dołu zawsze zostawać powinna będzie, resztę zaś sumy to jest tysiąc czterysta i pięćdziesiąt złotych monety pruski zaraz na bieżąco tutaj pomienionej Jegomości Pan pisarz wylicza i oddaje, z który rozliczonej odebranej obecnym kontraktem Wielmożny Jegomość Pan podkomorzy pomorski kwituje.

A ponieważ majętność i dobra te Sadlinki, Jankowiczki i karczma Osens jest w zastawie u Jegomości Pana Mikołaja Stolińskiego, Stolnika kijowskiego, w sumie sześciu tysięcy złotych monety pruskiej, któremi wygasają zastawa na przyszły dzień świętego Jana Chrzciciela, w roku tysięcznym sześćsetnym dziewięćdziesiątym siódmym przypada, tedy po eksmisji jego nazwisko Jegomości Pana Podkomorzego pomorskiego, Jegomość Pan Pisarz summę pomienionemu Jegomości Panu Stolnikowi na ten czas właściwą wyliczyć powinien będzie. To też sobie waruje Jegomości Pan Pisarz, iż jeżeliby, jaki trudności miedzy Jegomościem Panem Podkomorzym Pomorskim a Jegomościem Panem Stolińskim wyzwolone tych dóbr by miały, tędy Jegomość Pan Podkomorzy zobowiązuje się niniejszym kontraktem, ze wszystkich swych możliwości od Jegomości Pana Stolińskiego i tak z wolnej i czystej ręki Jegomości Pana pisarza oddać, którą obecnego kontraktu oddaje.

A że nie wszystkie reguły i dokumenty sobie służące na tych dobrach Jegomość Pan podkomorzy Pomorski, Jegomości panu pisarzowi oddaje. Między któremi oryginalnego kontraktu miedzy niegdyś Jejmością Panią Teresą z Konopatu Szczepańską Starościną Grudziądzką a Jegomościem Panem niegdyś Cyprianem Trzcińskim Sądowym ziemskim Michałowskim o tejsz dobra Sadlinki i inne uczynionego właściwym nie dostanie. Tędy o nie Jegomość Pan Podkomorzy bezsilnie zabiegając na ten czas, kiedy ich prawo transfudować będzie, personalnie Jegomości Pana Pisarza oddać obecnego kontraktu, a to zgodnie z niżej podpisanym zobowiązaniem obliguje się także kontrakt z Olędrami w Sadlinku uczyniony przywieźć, deklaruje się prawdziwie w pomienione dobra, jako wymienione w kontrakcie Jegomości Panu pisarzowi dopuszcza tak oficjalnie dopuszcza wyłącznie afektować będzie pomieniony Jegomość Pan Podkomorzy Pomorski dopuścić obiecuje zobowiązuje się wraz ze swymi spadkobiercami, gdziekolwiek będzie to mogło mieć miejsce, bez jakichkolwiek wyjątków, uchyleń oraz wszelkich wybiegów prawnych zadośćuczynić rzeczy głównej oraz znosić wszystko, co zasądzone, to prawo Jegomość Pan Podkomorzy właściciel majętności ogólnie wszystko zapisuje i dotrzymać obliguje się.

To też sobie gwarantuje Jegomości Pan pisarz, iż ponieważ oczywisty pakt, aktualnie w rezerwujący, że jeszcze został kościołowi jabłonowskiemu przez podpis. Za lat trzy roczna promesa, to jest złotych sto piętnaście i groszy piętnaście, której ani Jegomości Pan Podkomorzy zostaje właścicielem ani Jegomość Pan Stoliński, nie wypłacili. Którzy summę tę pomienioną Jegomość Pan Podkomorzy wypłacając, tedy Jegomość Pan Pisarz już tę sumę bierze wypłaca na siebie. A jegomość Pan Podkomorzy obliguje się obecnym kontraktem że złotych sto piętnaście i groszy piętnaście lubo do ręki Jegomościa Pana Pisarza zaspakajając, do dnia dwudziestego miesiąca października w Kowalewie oddać. Lubo też Jegomość Pan Skrzeczkowski, jako arendarz przy wyliczeniu drugiej sumy zapisem ręcznym specyfikowanej, to jest dwóch set i pięćdziesięciu złotych, na Święty Marcin sumując oddać bez żadnych dylatacji odliczyć. Co ja za opłatą Jegomości przyjąć deklaruję, który kontrakt i postanowienie strony obie dwie, tak i w całości, jak i w każdej najmniejszej części zatrzymać i ziścić dotrzymują się, a to pod zakładem ośmiu tysięcy złotych monety pruski. O który zakład i rzecz samę troskliwie sobie bezwzględnym terminem w Grodzie kowalewskim, województwa chełmińskiego, wspierać także przed sądami koronnymi, w sądzie kapturowym bez żadnych opóźnień, zwlekania, wykluczenia, odwołania i komplikacji naznaczają.

Działo się to w Grudziądzu, dnia ósmego miesiąca września roku pańskiego tysięcznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego.

Adam Tomasz Kicki

Michał Kukowski C B przy tym będący

Garskutski

Konopacki sprzedaje Sadlinki Kickiemu 1690 roku Konopacki sprzedaje Sadlinki Kickiemu 1690 roku Konopacki sprzedaje Sadlinki Kickiemu 1690 roku

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Województwo Chełmińskie - Sadlinki

Rzeczpospolita Obojga Narodów – Województwo Chełmińskie – Sadlinki

 

Sadlinki – wieś gminna w powiecie kwidzyńskim, woj. pomorskie

Jankowiczki – Nowe Jankowice – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Łasin.

Ossa – Osa – rzeka w północnej części Polski, prawy dopływ dolnej Wisły.

Źródła o pochodzeniu Adama Tomasza Kickiego :

Tomasz Kicki podczaszy Płocki , deputat na trybunał koronny z Chełmińskiego 1712 (Kacper Niesiecki)

Kicki Adam Tomasz – pisarz grodzki chełmiński, (może) h. Gozdawa, s. Adama Macieja, cześnika ciechanowskiego, podczaszy ciechanowski 1697, płocki 1701. (Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach biblioteki UW Maria Cubrzyńska-Leonarczyk )

W roku 1680 był on wasalem biskupim w Grabowie pod Lubawą, w 1696 odnajdujemy go jako właściciela Płowężka, a pięć lat później otrzymał urząd podczaszego płockiego oraz pisarza grodzkiego. Jego karierę kończy w roku 1712 nominacja na deputata z województwa chełmińskiego na Trybunał Koronny. Wtedy też miał udowodnić swoje szlachectwo. ( Tomasz Nieradko
Szymon Tadeusz Kicki- Diabeł na starostwie, święty na ambonie)

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *