Kruszyńscy puszczają Zajezierze Orzelskim 1719 roku

Kruszyńscy puszczają Zajezierze Orzelskim 1719 roku

Kruszyńscy puszczają Zajezierze Orzelskim 1719 roku. Dziwną wydaje się na pierwszy rzut oka chronologia tej umowy dzierżawnej. Dodatkowo w obliczu sporządzonego przez Orzelskiego w 1716 inwentarza, dziwi rozbieżność dat. Można przyjąć, iż to kolejna umowa dzierżawy Zajezierza przez Orzelskich.  Jeśli jednak wziąć pod uwagę, iż datowanie na inwentarzu to 1716, podpisów pod kontraktem 1719, a odpisu sądu z akt grodzkich w 1722 roku, czyli dwa lata po tym jak zmarł Walerian Kruszyński, to wątpliwości przybywa. Jeśli przyjmiemy, że Orzelski zarejestrował umowę dopiero trzy lata po zawarciu kontraktu, to data pod podpisami ma sens. Ponadto w kontrakcie dochodzi do spłaty zadłużenia po śp. Stanisławie Konopackim wobec dawnego wierzyciela jakim był Wojciech Pląskowski.  

 

Działo się w grodzie Dzierzgoń, na sądach wojewódzkich malborskich spraw urzędowych, dnia ósmego czerwca, jako że dnia siódmego była niedziela, Roku Pańskiego tysiąc siedemset dwudziestego drugiego.
Osobiście przybyły do urzędu i niniejszych akt grodzkich dzierzgońskich wojewódzkich malborskich urodzony Wawrzyniec Orzelski, przedłożył niniejszemu urzędowi dla spisania i wprowadzenia do niniejszych akt, poniższą pewną umowę zastawu dóbr wsi Zajezierza, między jaśnie wielmożnymi: Walerianem i Teresą z Konopackich Kruszyńskimi, kasztelaństwem gdańskim, prawnymi małżonkami, oraz urodzonymi: Wawrzyńcem i Anną z Delamotów Orzelskimi, podobnie prawnymi małżonkami, zawartą i sporządzoną, oraz podpisaną rękami zawierających ją, w brzmieniu słowo w słowo następującym.

Między Jaśnie Wielmożnymi Ichmości Pany, Walerianem i Teresą z Konopackich Kruszyńskiemi Kasztelanami Gdańskimi, małżonkami i ich sukcesorami z jednej, a Ichmości Pany Wawrzyńcem i Anną z Delamotów Orzelskimi, małżonkami i ich sukcesorami z drugiej strony, stanął pewny i nieodmienny kontrakt w ten niżej opisany sposób. Iż Jaśnie Wielmożny Ichmość Panowie Kasztelanowie Gdańscy małżonkowie mając dobra swoje dziedziczne Zajezierze nazwane, w województwie malborskim w powiecie sztumskim leżące, same dobra, ze wszystkiemi ich przynależytościami, polami, rolami, łąkami, lasami, z których tylko opału godzących się tak leżących, jako starych drew, budulcu nie tykając. Ichmości Panowie zastawnicy z wielką ochroną zażywać powinni, a żeby się tak i od cudzych, jako i domowych ludzi szkoda jaka niestała, surowa dadzą attendencją. Jeziorami i Parletą także, łąką osobliwą na Ramzach z dawna od Zajezierza applikowaną, zasiewkami ozimnemi i jaremi, budynkami, poddanemi obydwiema płciami i pożytkami generalnie wszystkiemi inwentarzem osobliwi spisanym, który się do kontraktu a kontrakt do inwentarza referować powinien, nic a nic sobie i sukcesorom swoim prawa i pretensji zachowując, albo jakimkolwiek sposobem ekscypując Ichmościom Panom Orzelskim i ich sukcesorom, za summę trzynastu tysięcy złotych dobrej pruskiej monety, do lat trzech po sobie idących rachując kontraktu tego, zastawnym puszczają sposobem a to na wypłacenie długów różnych po śmierci Jaśnie Wielmożnego Jegomości pana Stanisława Konopackiego Kasztelana Chełmińskiego, a ojca swego na dobrach jego własnych zaległych.

Która to summę trzynastu tysięcy dobrej pruskiej monety takowym Ichmości Panowie Orzelscy małżonkowie wypłacają sposobem, naprzód Ichmości Panu Wojciechowi Pląskowskiemu summę czterech tysięcy dobrej pruskiej monety za ładem i porządkiem, Wielmożnych Jegomości Panów Kasztelanów Gdańskich małżonków, dnia szesnastego lipca roku 1710 pomienionemu Jegomości Panu Wojciechowi Pląskowskiemu danej a dotychczas niewypłaconej. Drugą summę trzech tysięcy złotych dobrej pruskiej monety Jegomości Panu Franciszkowi i Ewie z Zawadzkich Klińskim małżonkom skarbnikom inflanckim, podług submisji Ichmościów Panów Kasztelanów Gdańskich małżonków, dnia siedemnastego lipca w roku pańskim 1710 wyrażonym, Ichmościom Panom Klińskim małżonkom osobiście danej. Uzupełniając kontrakt sumy Ichmości księży misjonarzom chełmińskim, ośmiu tysięcy dobrej pruskiej monety na dobrach Drozdowie. Dawnemi czasy asekurowanych, teraźniejszym zaś kontraktem, w mocy tychże pomienionych dóbr Drozdowa resztą zastawu dóbr Zajezierza, to jest sześciu tysięcy dobrej pruskiej monety, przez wyżej wyrażonych Ichmościów Panów Orzelskich małżonków, jako zastawników do uspokojenia na siebie przyjętych aktualnie wypłaconych, z których to wyżej wyrażonych, a w komput wziętych summ trzynastu tysięcy dobrej pruskiej monety, jako obecni Ichmości Panowie Orzelscy kwitują kontraktem, tak ręcznym kwitem, kwitowani być powinni.

Intromisji w pomienione dobra, jako teraźniejszym kontraktem, Wielmożni Panowie Kasztelanowie Gdańscy Ichmościom Panom Orzelskim małżonkom dopuszczają tak, gdy urzędownie afektowani będą dopuścić obligują się. Restauracje jeżeliby za konsensem Ichmościów Panów Kasztelanów Gdańskich w tychże dobrach, przez Ichmościów Panów Orzelskich nastąpiła, tedy refusionem podjętych kosztów, Wielmożni panowie Kasztelanowie Gdańscy o tym, że okres obowiązywania umowy gwarantuje szanse na sukces w ogóle wszystkim, którekolwiek prawo pospolite przyjmuje warują sobie Ichmości Panowie Orzelscy małżonkowie, kontrybucje wszelkie extra ordynaryjne czy przez domowego czy przez cudzoziemskiego żołnierza włożone do połowy wypłacenia, jako wpół dziedzicy Ichmości Panowie Orzelscy należeć będą. Ciężary zaś Rzeczypospolitej, inne uchwały publiczne od chłopów odbierać one, wypłacać i kwity Ichmościom dziedzicom oddać winno odbyć się. Przyrzekają rozsądzenia w przypadku naruszenia umowy w grodach lub sądach, strony za odwołaniem w przypadku nie dochowania terminów Panowie Ichmościowie Kasztelanowie Gdańscy z swymi sukcesorami, Ichmościom Panom małżonkom i ich sukcesorom uprzywilejowanie.

Przy wygaśnięciu kontraktu, dwie niedziele po Święty Jan o mil sześć z wolnych tych dóbr inwentarza i ludzi zażywaniem pozwala się Ichmościom Panom zastawnikom według zwyczaju, naprawę całości, tak dworskich, jako i wiejskich budynków. Ichmości Panowie zastawnicy konserwować one i snopkiem i gliną bez wszelakiego kosztu, co rocznie wyprawić powinni. Na roboracją kontraktu tego strony obie dwie pozwalają dobrowolnie. Co sobie strony kontrahenci strzymac i ziścić przyrzekają, pod zakładem trzynastu tysięcy złotych dobrej pruskiej monety, o który zakład w tym kontrakcie wyrażone a niedotrzymane ligamenta, którakolwiek strona pozwać by się dała tędy w prowincji pruskiej w grodach lub ziemskich sądach korony polskiej, na pierwszym, jako zawiłym terminie odpowiadać poddać się wyrokowi bez wszelkich, prawnych ucieczek, apelacyi, protestacyi powinien będzie. Na co się dla lepszej wiary i pewności rękami własnymi strony obiedwie podpisują.

W Michorowie dnia 22 miesiąca czerwca roku pańskiego 1719.

Aprobuję ten kontrakt do trzech tylko lat, na co się piszę Walerian Kruszyński K.G.
Teresa Kruszyńska Kasztelanowa
Wawrzyniec Orzelski
Anna Orzelska
Przed expiracyją kontraktu tego powinnam awizować dwunastą niedzielą Ichmościów Panów Orzelskich małżonków do wykupu.

Herb Odwaga Konopaccy

Kruszyńscy puszczają Zajezierze Orzelskim 1719 roku Kruszyńscy puszczają Zajezierze Orzelskim 1719 roku Kruszyńscy puszczają Zajezierze Orzelskim 1719 roku Kruszyńscy puszczają Zajezierze Orzelskim 1719 roku Kruszyńscy puszczają Zajezierze Orzelskim 1719 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Zajezierze - Województwo Malborskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Zajezierze – Województwo Malborskie

podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Podgląd zablokowany.