Skarga Na Przejęcie Dóbr Kruszyńskich Nejdak 1606 roku

Skarga Na Przejęcie Dóbr Kruszyńskich Nejdak 1606 roku – (niem. Neudeck) – Ogrodzieniec – województwo warmińsko-mazurskie

Działo się w Grudziądzu, dnia 12 października, wobec wielmożnego pana Macieja z Konopatu, wojewody chełmińskiego, starosty grudziądzkiego etc.

Roku Pańskiego 1606

Maciej z Konopatu, wojewoda chełmiński, starosta grudziądzki etc., Was, urodzonych: Katarzynę z Działynia Dąbrowską, pozostałą wdowę, a także Michała, Andrzeja i Feliksa, synów, a także Katarzynę i Magdalenę, córki niegdyś urodzonego Hugona Dąbrowskiego, starosty radzyńskiego, oraz prawowitych spadkobierców urodzonych: Jana i Mikołaja, waszych zmarłych bezpotomnie rodzonych braci, a posiadaczy dóbr Świecie i Wałdówko w województwie chełmińskim, wraz z waszymi opiekunami, skoro ich z Prawa potrzebujecie, zawiadamiamy, że urodzony Jan Kruszyński, dworzanin Świętego Królewskiego Majestatu, oraz stryj i naturalny opiekun szlachetnych Andrzeja i Bernarda, synów, oraz Doroty, Anny, Katarzyny i Barbary, córek – spadkobierców niegdyś szlachetnego Marcina Kruszyńskiego z Nejdaka, w imieniu tychże małoletnich, wniósł wobec nas skargę na i przeciw urodzonemu Teofilowi von Pollentz Szonberskiemu, posiadaczowi pewnych sum zapisanych na wyżej wspomnianych waszych dobrach dziedzicznych. O to, że ten von Pollentz, tak zajął, nie mając żadnego prawa, dziedziczne działy uprzednio wspomnianych Kruszyńskich, małoletnich, siedemnaście łanów położonych we wsi Nejdak, w starostwie prabuckim Prus Książęcych, dobra ojczyste i macierzyste, w gwałtowny sposób zatrzymał oraz pozbawił posiadania tychże uprzednio wspomnianych małoletnich Kruszyńskich, jak i te dobra zatrzymuje w swoim władaniu i nie chce przywrócić małoletnim mimo ich skarg. Ponieważ zaś uprzednio wspomniany urodzony Teofil von Pollentz nie jest posiadaczem dóbr w niniejszej jurysdykcji Prus Królewskich, ani oprócz uprzednio wspomnianej sumy sześciu tysięcy złotych, na uprzednio wymienionych waszych dobrach zapisanych, nie posiada innych dóbr, z których z powodu bezprawia mógłby być  pozwanym do sądu, dlatego mocą królewską i naszą powagą wojewodzińską, uprzednio wspomnianą sumę sześciu tysięcy złotych polskich u was urzędowo zajmujemy, dopóki uprzednio wspomniani małoletni nie zakończą prawnie z tymże urodzonym von Polentzem sprawy swej z tytułu powyższych. Jeżeli więc wbrew temu naszemu zajęciu wydacie uprzednio wspomnianą sumę uprzednio wspomnianemu Teofilowi von Polentzowi, upewniamy was, że wy sami wyrównacie wspomnianą krzywdę z waszych dóbr, wraz z koniecznością zapłaty kar naszemu urzędowi.

Dla uwierzytelnienia tego odciśnięto niniejszym pieczęć naszego urzędu.

Skarga Na Przejęcie Dóbr Kruszyńskich Nejdak 1 Skarga Na Przejęcie Dóbr Kruszyńskich Nejdak 2 Skarga Na Przejęcie Dóbr Kruszyńskich Nejdak 3

Actum Grandenti die duodecima mensis Octobris Coram Magnifico Domino Mathia a Konopat Palatino Culmensi Grandentinensi etc Capitaneo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexto.

Mathias a Konopat Palatinus Culmen[sis] Grandentinen[sis] etc. Cap[ita]neus Vobis G[e]n[er]osis Catharinae de Działyn Dąbrowska viduae relictae nec non Michaeli Andreae et Felici filiis ac Catharinae et Magdalenae filiabus olim G[e]n[e]osi Hugonis Dąbrowski Radzynen[sis] Cap[ita]nei G[e]n[er]osorumq[ue] Joannis et Nicolai fratrum germanorum vestrorum steriliter defunctorum succ[ess]oribus legitimis, bonorumq[ue] Swiecie et Wałdowko in Pa[la]t[ina]tu Culmen[si] poss[ess]orum una cum Tutoribus vestris qui eis de Jure indigetis Innotescimus Quaestum fuisse coram nobis G[e]n[er]osum Joannem Kruszynski aulicum Sacrae Regiae Maiestatis Nobiliumq[ue] Andreae et Bernhardi filiorum ac Dorotheae Annae Catharinae et Barbarae filiarum Succ[ess]orumq[ue] olim N[o]b[i]lis Martini Kruszynski de Neydak patruum et Tutorem Naturalem eorundem minorennium sup[ra]s[cri]ptorum nomine, in et Contra G[e]n[er]osum Theophilum a Pollentz Szonberski certarum summarum in bonis vestris haereditariis suprascriptis inscriptarum poss[ess]orem de eo Quia ipse Pollentz sortes praefatorum Kruszynskich minorennium haereditarias, tam septemdecem Mansos in villa Neydak in Districtu Prabutensi Prussiae Ducalis sitos, bona paterna et materna nullo Jure occupavit, manu violenta apprehendit poss[essi]oneq[ue] eorundem praefatos Kruszynskie minorennes privavit, eaq[ue] penes se detinet nec conquerentibus minorennibus restituere vult. Quoniam vero praedictus G[e]n[er]osus Theophilus a Polentz in praesenti Jurisdictione Prussiae Regalis non sit possessionatus nec alia bona de quibus ratione iniuriarum Jure conveniri possit, praeter praefatam summam sex millium florenorum in bonis vestris praenominatis inscripta[m] habeat, proinde vigore Regio et nostra Palatinali authoritate summam praefatam sex millium florenor[um] Polonicalium apud vos off[ic]iose arestamus, donec praedicti minorennes causam suam occasione praemissorum cum eodem G[e]n[er]oso Polentz iure finiant. Quodsi contra hoc arestum nostrum summam praefatam praedicto Theophilo Polentz extradideritis certificamus vos ipsos de bonis vestris iniuriam praedictam compensaturos fore, cum paenis off[ic]io nostro persolvendis. In cuius rei fidem praesentibus sigillum officii nostri est appressum.

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Nejdak[Ogrodzieniec] - Prusy Książęce

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Nejdak[Ogrodzieniec] – Prusy Książęce

podziel się:
Tagi , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *