Adam Konopacki zastawia Szramowo Białobłockiemu 1659 roku

Adam Konopacki zastawia Szramowo Białobłockiemu 1659 roku.

Stał się pewny kontrakt i nieodmienne postanowienie między Waszmością Panem Adamem Konopackiem z jednej a między Waszmością Panem Mikołajem Białobłockim Sądowym ziemskim michałowskim z strony drugiej w ten sposób, iż Waszmość Pan Adam Konopacki namiętność swoją dziedziczną *Szrosnawą nazwane w województwie chełmińskim, w powiecie michałowskim leżące, Jegomości Panu Mikołajowi Białobłockiemu w summę dziewięciu tysięcy złotych polskich zastawuje do roku, za wszystkiemi w nim zawartymi pożytkami oziminami i jarymi, poddanemi, bydłem wielkim i małym, inwentarzem specyfikowanym, nic sobie ani sukcesorom swoim nie zostawiając. Który to inwentarz osobliwie spisany do kontraktu a kontrakt do inwentarza, za takiemi kondycjami referować się ma. Która to zastawa poczynać się ma w roku 1659, dziesiątego dnia lipca, a trwać będzie do wilii Świętego Jana Krzciciela, od roku do roku uzgodnionego […] za takiemi kondycjami niżej pomienionymi i wyrażonymi.

Podatki Rzeczypospolitej należące i ekspedycje wszelkie wojenne generalnie wszystkie, które by kolwiek były uchwalone, [.tante] zastawy Jegomość Pan Białobłocki zastępować będzie powinien, to też ilekroć obowiązek był i kwity z podatków Rzeczypospolitej jakichkolwiek należących, odbiera i panu dziedzicowi albo sukcesorom jego oddać, lasy i wszystkie do tyk dóbr mianowanych należące, Jegomość Pan zastawnik uchronić powinien i przestrzegać tego żeby w tym pozmienianym lesie żadnej szkody tak do niego samego, jaki od innych nie było. Także też drzewa do budynku należącego, jako i cemrowiny, dębiny, sośniny, lipiny, grabiny, olszyny generalnie wszelkiego kolwiek drzewa do ochrony należące, ścinać nie powinien ani też sprzedawać ani spuszczać wodą żadnym sposobem wszelkiego drzewa, do pożytku sobie ani nikomu inszemu obracać niewielką do domowy jednak potrzeby, co do wychowania domowego i poprawy tylko będzie należało. Chroniwszy drzewa i statków godnego wolno będzie starte zastawy zażywać a osobliwie te niewielka leżące to też sobie waruje Jegomość Pan Konopacki. Jeżeliby też zechciał meliorować posiadłość, czyli w czasie posiadania, zastawy, jako w rozprawowaniu i łentów niepotrzebnych zarośli rozkopywanie i osadzaniu jakiegokolwiek poddaństwa i rozwiązania jakichkolwiek tych dóbr należących tak i w budynkach wolno, gdyż ma i do inwentarza starego ta nowa […] ma być przypisana. Czemu Jegomość Pan Białobłocki zaprzeczać nie powinien. Jeżeliby w drzewo obrócić będzie i nie pożytek majętności, jeżeli by się jakikolwiek i od któregokolwiek ciężary i długi pokazały albo odzywali się tędy z tych dziewiątka tysięcy złotych były uspokojone budynki, że teraźniejsze powinien będzie Jegomość Pan Białobłocki tak dachy, jako i tame stojące zastawy poprawować.

Powinien też będzie Jegomość Pan Konopacki awizować Jegomości Pana Białobłockiego do odbierania pieniędzy i oddania dóbr dwunastej niedziel przed upływem czasu. Kontrakt ten strony obie dwie rękami swoiemi podpisują przed grodzkim kowalewskim roborować i aktikować wolno będzie każdemu z obu stron, kiedy będzie chciał pomimo braku drugiej strony. Który to kontrakt i kondycje w nim opisane i z inwentarzem obiecały sobie strony kontraktu dobrym cnotliwem słowem dotrzymać obligując się też z sukcesem we wszystkim dosyć uczynienia[…]mądrej decyzji, ale i zarządzania naznaczają wyrzekając się wszelkich obron prawnych i nie prawnych, precyzując ograniczenia dotyczące poruszania się tego rodzaju wszystkich, które by się jeno do obrony prawnej znaleźć mogły, ale do sądu nie chodząc. […] odłożywszy kondycjom dosyć uczynić, a które by kolwiek by się strona, która pozwać chciała. Na co się dla lepszej pamięci i pewności rękami naszemi podpisując się pieczęcie swoje przyciskami przy bytności przyjaciół przy tym będących.

Działo się to w Mirakowie dnia 10 lipca 1659

Mikołaj Białobłocki Sądowy Ziem Michałowski
Adam Konopacki
Stanisław Radowicki, jako przyjaciel przytomny przy tym będący

Adam Konopacki zastawia Szramowo Białobłockiemu 1659 roku Adam Konopacki zastawia Szramowo Białobłockiemu 1659 roku Adam Konopacki zastawia Szramowo Białobłockiemu 1659 roku

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Województwo Chełmińskie - Powiat Michałowski - Szrasnowa

Rzeczpospolita Obojga Narodów – Województwo Chełmińskie – Powiat Michałowski – Szrasnowa

podziel się:
Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *